¼ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ´

❴Reading❵ ➷ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Author Gurdial Singh – Memoir-books.co ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜੋ 1964 ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ?.

?? ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭ.

ਮੜ੍ਹੀ book ਦਾ mobile ਦੀਵਾ ebok ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ kindle ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ eBook?? ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਕੇ ਵਿਕੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਭ.

  ¼ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ´

¼ ਮੜ੍ਹੀ ਦਾ ਦੀਵਾ Epub ´ Gurdial Singh Rahi Gurdi'āl Sigh; 10 January 1933 – 16 August 2016 was a Punjabi language writer novelist and Migration Agent from Punjab India He started his literary career in 1957 with a short story Bhaganwale” He became known as a novelist when he published the novel Marhi Da Deeva in 1964 The novel was later adapted into the Punjabi film Marhi Da Deeva in 1989 directed by Surinder S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *